Vedtægter

Skrevet med udgangspunkt i de gamle RKG vedtægter og Aalborg kommunes standardvedtægter.

§1 – Navn og hjemsted
Klubbens officielle navn er RKG Klarup Badminton. Den er stiftet DATO og har hjemsted i bydelen Klarup i Aalborg Kommune.

§2 – Formål
Foreningens formål er, at fremme interessen for Badminton og støtte medlemmerne indenfor RKG Klarup Badminton.

§3 – Medlemskab
Foreningen optager børn og voksne som medlemmer. Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

Kontingent for medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Kontingent betales for det halvår, hvori udmeldelsen finder sted.

Eksklusion af foreningen kræver en enstemmig beslutning af bestyrelsen. Vedkommende kan skriftlig kræve bestyrelses afgørelse forelagt på næste ordinære generalforsamling, der med simpelt flertal træffer den endelige afgørelse. Vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen i samarbejde med de tre andre RKG klubber: RKG fodbold, RKG gymnastik og RKG tennis.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

§4 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes med udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes på hensigtsmæssig måde med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlilngen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Medlemmer er stemmeberettigede og valgbare, når det er fyldt 16 år og har deres økonomiske forhold til foreningen i orden, herunder betaling af medlemskontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal altid indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af 1-2 revisorer og en suppleant
  8. Eventuelt

Emner under eventuelt kan ikke gøres til genstand for afstemning.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden mindst fem dage før.

Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, men skal på forlangende foregå skriftligt. Alle sager afgøres ved simpelt flertal.

§5 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af årsag.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling jf §8.

§6 – Foreningens daglige ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-9 medlemmer som følger:
Formand: Søren Nørholt
Kasserer: Thomas Vadmann
Menigt medlem: Jane Kordahl Pedersen
Menigt medlem: Maj-Britt Andersen
Menigt medlem: Mark Kjølby
Menigt medlem: Karin Maarbjerg Nissen

Man vælges ind i bestyrelsen for en to årig perioder, således at formand og sekretær vælges i ulige år og kasserer i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen forestår den ledelsen af den daglige ledelse af foreningen, træffer afgørelser i alle anliggender og udstikker retningslinjer vedrørende foreningens økonomi.

Bestyrelsen fastsætter sin mødeaktivitet med mindst ét møde i kvartalet, med faste dagsordenspunkter. Sekretæren udfærdiger et referat fra møderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, eksklusiv suppleanter, er til stede og bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær den fungerende formands stemme udslaget.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen forestår den ledelsen af den daglige ledelse af foreningen, træffer afgørelser i alle anliggender og udstikker retningslinjer vedrørende foreningens økonomi.

Bestyrelsen fastsætter sin mødeaktivitet med mindst ét møde i kvartalet, med faste dagsordenspunkter. Sekretæren udfærdiger et referat fra møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, eksklusiv suppleanter, er til stede og bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal